خانومتون دیشب با من حرف زدن. نگرانه اگر بخاطر مهریه بری زندان کسی نباشه شما رو آزاد کنه. نگرانه غرورت بشکنه. نگفت اما دلتنگه اما خسته ست اما دل دل میکنه برگردی. کاش جرئت داشتم بیام سرکار شما بی معطلی ببرمتون به دیدن خانومتون. لطفا برگردین...برگشتنتون شفاست؛ نگذارید دارو دیر برسه به یه رابطه ی بیمار.