گفت وقتی یکی بهت سیب میده در جواب بهش باغ سیب نبخش چون متوجه نمیشه لطف بوده؛ خودش رو مستحق میدونه و حس میکنه وظیفه ای رو انجام دادی که قطعا شامل پاداش و تشکر نمیشه.