عاشق شدن مساله ای نیست،
عاشق ماندن مساله ماست.
بقای عشق، نه بروز عشق...
عشق به اعتبار مقدار دوامش عشق است،
نه شدت ظهورش.
* عنوان و متن از نادر ابراهیمی