وقتی از یکی دلخور باشم میخزم در خودم و مسئله رو با خودم حل میکنم. واقعا دلیلی نداره آدمها رو از برداشت های شخصیمون نسبت به اونها مطلع کنیم مگر در مواردی. گاهی حرف زدن سخت میشه و بهتره موضوع رو رهاکنیم تا خودش حل بشه.