ما میگوییم جهان را از نشانه های بودنش پاک کن اما ساده نیست.
پاک کردن جهان از نشانه ی روزهایی که خوشبخت تر از همیشه ی عمر بودیم کار ساده ای نیست.