با "کلمه" تو را بغل میکنم ؛ با "سکوت" خودم را.

گاهی همراهم باش و تماشا کن بغل کردن خودم را اما چیزی نگو که به نفع دوست داشتن تو از مهربانی با خودم دست بکشم.