نسخه انگلیسی اسناد مناقصه رو داد به من گفت صبح نظرتو بگو؛ گفتم نمیرسم! گفت نمیشه مال سوسنه!

تا صبح بیدار موندم و با کمک گوگل ترنسلیت ترجمه کردم و گزارش نوشتم.

همیشه اونهایی که تونستن ما رو وادار به پذیرش شرایط سخت کنن باعث شدن رشد کنیم.