اگر دوست داشتن
به معنای زجر کشیدن است
به معنای تعلق نداشتن به خود
و برده دیگری شدن
نمیخواهم دوست بدارم.
اریک امانوئل اشمیت