من و شما سر دو تا موضوع توافق صد در صد داریم!

دوست داشتنِ مریم و گل های شمعدونی.