از من آنچه به جا هست تویی

آنچه می ماند تویی

آنچه میرود منم!