گفت نمیری ببینیش؟ بیمارستان بوده؛ گفتم ببین دوست داشتن یه کارت اعتباریه؛ بخشش شبیه خرید کردن می مونه.
اعتبارش تموم شده؛ با چی ببخشمش؟ گفت با دلت؛ گفتم ایشون با لوزالمعده ش بدی کنه هر بار به اعتبار اینکه من با دلم می بخشم؟ نه خوب نیست.یعنی من اینجوری نمیخوام زندگی کنم.