برای دوستی نوشتم که حس میکنم سطحی شدم...

ادا در آوردن حتی ادای یه آدم عمیق و فهمیده ؛ شکلی از ابتذال هست به زعمِ من.

و من الان ادا ام. حتی یه خود سطحی اصالت و برتری داره به یک خود غیر اصیل .

بد بودنِ خودم رو تشویق نمیکنم؛ اما قطعا برای تغییر باید پذیرایِ خودمون باشیم.