رویای تو برای من امروز فقط یک نتیجه است.

سفر سختی بود اما من زنده برگشتم.