دوست داشتن آدمها رو از تو یاد گرفتم. ولی هیچ وقت اون طور که یاد گرفتم دیگران رو دوست داشته باشم تو رو دوست نداشتم؛ یا داشتم اما برای دوست داشتنت صبوری نکردم کرشمه نخریدم.

فست فودی و استیکری دوست داشتن به هیچ دردی نمیخوره.