خانوم ها بفرمایید سر جاتون!

یکی از وسط جمع میگه ما که خانوم نیستیم دختریم! کناریش میگه دوشیزه.

بعضی ها ریز و بعضی ها بلند میخندند. فکر میکنم این باور محصول نگاه خشن و مشمئزکننده ی مردانه ای ست که روز زن/مادر را از روز دختر منفک دانسته و یک دختر ۱۷ ساله را وادار میکند به چنین خطابی اعتراض کند و به آگاهی اش از رازی که آنها را از زنان جدا کرده شاد شود و بخندد.