خواستم بخشی از خودم رو فراموش کنم شما رو نادیده گرفتم.

ساعت دو و نیم با صدای سرفه ش بیدار شدم؛ گفت برو بخواب چیزی نیست خوب میشه.

من چرا ندیدمت؛ گله کن حرف بزن با خوبیت نکش منو. این تنبیه منصفانه ای نیست.