آن چیز که مرا نکشد لزوما قوی ترم نمیسازد!

گاهی هم زخمی ترم میسازد.