میشه از سر عادت از عبارت " اگر عمری برام باقی باشه" استفاده نکنی؟

چون من بدون شما در این جهان نقشه ی راهمو گم میکنم. لطفا عمرت باقی باشه؛ باشه؟