حال خوب ها نیمه شب که وقت هست کتاب دفترشون رو پهن میکنن و با یک بشقاب میوه میرن به استقبال درس خوندن. اون وسط اگر صدای پایی وسط نیمه شب در خونه پیچید پدر و ماد/همسرو فرزندشون رو با یک بوسه بی وقت غافلگیر میکنن. خوبم انقدر که میتونم از حالم به بقیه وام بدم :)