امروز از مرکز استاندارد وزارت صنعت و معدن و تجارت تماس گرفتن بپرسن از آخرین مراجعه م به تعمیرگاه همه چیز خوب بوده یا نه؛ خانوم پرسید چند سالته؟ و سر کمتر از ۲۰ روز گفتم ۲۶.

امشب برای تاییدی که از شما گرفتم از چراغ قوه ای که روی مسیرم گرفتی و گفتی آفرین درست اومدی قدردان وجود خودم هستم برای راهی که طِی کردم. برای همه بخشی از فاطمه که یادم دادی بپذیرم و دوست داشته باشم ازت ممنونم خانومِ نازنین.جان و دلی.