اول فرودین سال نوی عمومی ست. تولد؛ سال نوی شخصی و خاص یک نفر است.
تولدم برای من شبیه به اتمام و شروع سال مالیاتی ست. استهلاک روحم را حساب میکنم حسابم را با خودم روشن میکنم. روزهای سخت و پر محاسبه ای ست و خوب غمگینم اغلب کمی قبل تا کمی بعد از تولدم...غم بی دلیلی هم نیست؛ یک سال دیگر هم رفت.