صبح تماس گرفته میگه آقادزده اومد همه پولهای ما رو برد. میگم خواب دیدی؛ واقعی نیست عزیزم.
میگه با چشم های خودم دیدم خواب نبود....
ما گاهی داریم در یک خواب زندگی میکنیم؛ هرچی هم دیگران میگن بیدارشو تموم شده میگیم نه