گفتم تو واقعا ناراحت نبودی علیرضا ازدواج کرد؟

گفت فاطمه علیرضا نامزد داشت با هم آشنا شدیم؛ معلومه که ناراحت نشدم.

گفتم: یعنی دوستش نداری و چند ساله دوستین؟

گفت خیلی دوستش دارم ولی حتی مثل برادرم نیست. علیرضا خواهرمه همین قدر امن و نزدیک.