وقتهایی که قهر میکنی؛ منو بو بکش.

من یه جایی نزدیک دفتر کارت یا خونت هستم.

ببین! من قهر نمیکنم و با فرصت دادن به بهانه اینکه متوجه بشیم کی اشتباه کرده شما رو از خودم نمیگیرم.

امضا؛ خواهر کوچیکه