شاید حق با تو باشه و ما خدا رو تصور کردیم تا ترس های ما رو پوشش بده.

حتی اگر اینطور باشه ساختن چتر راه حل بود نه خود فریبی.