چه کتاب چه اینستا چه ...‌ شنا میکنی بی آنکه نمی برداری.
جمعه را با پدر همسر یار دوست همکلاسی اصلا تنها بروید چای ذغالی بنوشید؛ فلاسک چای و یک سیب بردارید و بروید هوا بنوشید.
زندگی را زندگی باید کرد.