دست دراز کردم خداحافظی کنیم به جای دست دادن ؛ دست تکان دادی. درد داری و پنهان میکنی. یه چیزی پیش از تحویل سال امسالت را خراب کرده که به خیال خودت داری تنهایی حملش میکنی. خواستم بگویم عزیزم امیدم برادرم برای همه کم حرفی و بی حوصلگی و دلتنگی ات وقت دارم. شاید از تلخی کلماتت گریه کنم؛ اما به شیرینی راه ساختن می ارزد. به شکستن فاصله می ارزد.تو رفیقی و من همیشه نزدیکم به تو. صدایم کن.