پست "به تو معتادم " اگر خودم ننوشته بودم و جایی میخوندم تحلیلم این بود کاتب سطور فردی عقده ای بی احساس خشمگین انتقام جو و به فرموده جناب کرمنت فاقد شعور است!
این معجزه نوشتن است؛ آدم خودش را از بیرون می بیند و از درون خودش آگاه تر میشود.