گمشده ست.
از یابنده تقاضا میشود با تحویل اقلام فوق الذکر دلی را از نگرانی برهاند.