جلوی گلفروشی بودم؛ اواخر ماه بود و چراغ بنزین نزدیک روشن شدن....
پیامک آخرین موجودی حساب های مختلف را چک کردم‌‌‌ . با احتساب مبلغی که هر بانک به عنوان مانده حساب نگه میدارد سرجمع مبلغ ۶ کارت به اندازه یک باک بود.
گل را خریدم و تا آخر ماه هر روز صبح باید زودتر بیدار میشدم که با مترو و اتوبوس و تاکسی به مقصد برسم؛ تصمیم درستی بود چون زندگی رقیب سرسختی مثل مرگ دارد که سر ساعت میرسد و حتی فرصت نگاه آخر را به ما نمیدهد.