طبقم هشتم یا نهم بودیم؛ یادم نیست.
تو داشتی گله میکردی که چرا پیتزاهای هانی پیاز دارد و من چشمم به یک تاکسی زرد بود.
تو باز گفتی واقعا نمیفهمم چرا این همه پیاز اینجا...
امروز داشتم به تو فکر میکردم؛ اعتراض دارم! چرا این همه در من زنده ای.