ترک کردن هرچیزی/هرکسی فقط اولش سخته. بعدش یادت میاد که چقدر اهمیت داشته و تونستی از داشتنش/دوست داشتنش رها بشی و احساسِ قدرت میکنی.