وقتی خودم خوبم و خوبم با تو
حالم رو که می پرسی میگم: خوبِ باتو بودنم.
الان خوبم فقط.