در مشاجره دو نفر به جد تلاش میکنم با هر ابزار و هر یادآوری و حرفی شخصیت طرف مقابل تخریب کنیم و مهم نیست چقدر زخمی میشیم؛ بیشتر این اهمیت داره که بتونیم زخمی بکنیم.
در گفتگو دو نفر با علم اینکه خاطرات بد و مسائل حل نشده ای هم با هم دارن که سعی میکنن یادآوری نکنن با حسن نیست و احترام سعی میکنن برای یک مساله مشخص راه حل پیدا کنن طوری که به آرامش خودشون و طرف مقابل منجر بشه.