از بیست سالگی درست از شروع بیست سالگی پناهگاهم شدی.
حالا حالِ پناهگاه من خوب نیست.