پشت چراغ قرمز تقاطع مطهری مفتح تماس گرفتم گفتم شما کجایی؟ نگفت چه طور گفت سعادت آباد‌. گفتم بیام پیشت مسیر برگشت حرف بزنیم؟ گفت کارم تموم نشده اما فردام رو با تو هماهنگ میکنم.  به نظرم یکی از نشونه های بلوغ این هست که آدمها متوجه میشن خانواده چقدر مهمه؛ سیزده رجب مامان یه لیست چندنفره از آقایون خانواده رو بهم یادآوری کرد تماس بگیرم تبریک بگم و من هرکاری کردم دیدم گوش دادن به عقلم خوشحالم نمیکنه‌.شاید یه جایی باید تن بدیم به درست ها حتی اگر خوشحالمون نکنه‌.