دستی که تو را کشته

زخمهایت را چگونه شفا خواهد داد؟

* عنوان از روزبه معین