تو هنوز برای من خیلی عزیزی. و تو میدونی خیلی فاطمه یعنی چقدر
اما دیگه انقدر قوی نیستم که باتو بودن رو تاب بیارم.
انقدر هم آدم سطحی نیستم که هر غیبتی رو با حضوری پیش پا افتاده و مبتذل پر کنم.
خواستم بدونی همیشه با منی و جات خالی نیست.