تجربه های متنوع زیستی آدمها مهم ترین سرمایه هاشون هست.
شما سرمایه دارید؟