گفت مثل هر زخم دیگه ای دوره درمان داره

این زخم حداقل ۶ ماه طول میکشه تا خوب بشه