گفت هیچ کس حق نداره عزت نفس ما رو نابود کنه. گفتم یعنی رهاش کنم؟

وقتی صداش میکردم جواب میداد: چیکار داری؟ سه سال صبوری کردم و روزهای سخت امیدوار موندم  و به دوست داشتنش ادامه دادم تا رسیدم به حالا که وقتی صداش میکنم  میگه "جانم" .

الان رهاکنم هرچی ساختم رو برم؟