عاشق ها شیشه ای میشن.
حضرات لطفا با ارائه نظرات و تجربیاتتون و برگزاری جلسات سلاخی و بررسی ایرادات معشوق، زخم نزنید به دل عاشق.  کنارشون باشید وقتی دارن میسوزن یک جرعه آب بهشون برسونید لبهاشون تر بشه. کار بیشتری ازتون ساخته نیست.