یه بنده خدایی بود روز مرد که بهش تبریک میگفتن عصبانی میشد جواب میداد من هنوز پسرم!

تفکیک قائل شدن بین روز زن و روز دختر به قدر جواب همون آقا زشت و مشمئز کننده ست.

*عنوان نام یک کتاب است.