انگار یک مورچه روی پوست صورتم راه بره،
حالِ خوش رو انقدر نزدیک حس میکنم.