دیشب نوشتی فاطمه دلم برات تنگ شده؛ بعد پیامت رو از روی چت تلگرام حذف کردی.

جواب ندادم؛ به دلتنگی که پاک شود چه جوابی میشود داد جز سکوت.