عشق بردگی مسالمت آمیز نیست؛

با این سیستم پیش میری بعد چند سال برمیگردی پشت سرتو نگاه کنی خودتو نمیشناسی.

میری جلوی آینه خودتو نمی بینی.