من هیچ وقت نفهمیدم تو کی بودی؛ راستش نخواستم بفهمم.چون نظم ذهنم به هم می ریخت.
فقط یه سایه از حضورت داشتم. خانوم جوانی با موها و ابروهای رنگ شده بلوند و کوتاه قامت و ظریف که بلد بوده کردی برقصد! شاید هم ترکی ...