تجربه های ناصح اگر خوب بود به کار خودش می اومد و باعث اصلاح خودش میشد.

وقتش رسیده از درون خودمون رو بشنویم به جای اینکه مدام گوش به زنگ آلارم های بیرونی باشیم.