هر روز ۸ ساعت باید نقش یه آدم قاطع، جدی، مقید به نظم و سخت گیر رو بازی کنم.

یه تئاتر بدونِ استیج؛ با تماشاگرهایی که باید نقش رو باور کنن و جزوی از نمایش بشن.