حس یه حجم پلاستیکی رو دارم که در مجاورت حرارت قرار گرفته باشه.